ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε την ετήσια προληπτική συντήρηση της συσκευής αερίου σας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει.

 • Έλεγχος δοχείου διαστολής - δοκιμή στεγανότητας.
 • Καθαρισμός θαλάμου καύσης.
 • Καθαρισμός όλης της συσκευής.
 • Καθαρισμός ανεμιστήρα καυσαερίων.
 • Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας.
 • Έλεγχος στεγανότητας εγκατάστασης (θέρμανση – ΖΝΧ).
 • Έλεγχος διαρροής αερίου.
 • Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας.

Η εταιρία μας Power Gas Water (P.G.W.)μετά από κάθε συντήρηση ή επισκευή, αναλαμβάνει να συμπληρώσει με ακρίβεια και πληρότητα και σας παραδίδει πιστοποιητικό ελέγχου, συντήρησης και ανάλυση καυσαερίων για τον ατομικό σας λέβητα αερίου.

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από την σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση. Κάθε μεταβολή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πρέπει να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού. Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνο ¨επιθεώρηση της εγκατάστασης¨ για:

 • Την έγκαιρη αναγνώριση μεταβολών που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 • Ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, επειδή η προληπτική συντήρηση των συσκευών αερίου εξασφαλίζει διαρκώς χαμηλές εκπομπές ρύπων.
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας των συσκευών αερίου λόγω χαμηλής συχνότητας επισκευών και ορθολογικής λειτουργίας.

Ο καταναλωτής πρέπει να φροντίζει για την τακτική συντήρηση των συσκευών καθώς και των σωληνώσεων. Επίσης κατά την λειτουργία της συσκευής αερίου θα πρέπει να προσέχει για ενδείξεις μη άρτιας λειτουργίας ή άλλων ελλείψεων όπως:

 • Ασυνήθιστους θορύβους κατά την εκκίνηση ή σβέση.
 • Ασυνήθιστη δημιουργία οσμής (καυσαέριο).
 • Ίχνη αιθάλης, ρύποι, μεταβολές χρώματος.
 • Κατεστραμμένα κουμπιά χειρισμού κ.τ.λ.

Εάν διαπιστωθεί κάτι από τα παραπάνω χρειάζεται άμεσα επισκευή.