ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

 

Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ Β’ 976/28.03.2012), ο Καταναλωτής πρέπει να φροντίζει για την διενέργεια ελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού κάθε 4 έτη. Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018), αποτελεί μέρος της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής φυσικού αερίου, ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε εσωτερικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα άνω των τεσσάρων (4) ετών από την πρώτη ενεργοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης.

Εφόσον διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων Αερίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή της τροφοδοσίας ή αποσύνδεση της Εξωτερικής Εγκατάστασης για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα και με τα Άρθρα 31-32 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καλεί τους Καταναλωτές να απευθυνθούν σε εγκαταστάτες φυσικού αερίου που κατέχουν την οριζόμενη από το νόμο άδεια (εργοδηγό υδραυλικό ή μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας) για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού στεγανότητας.